Tiltak betydning

Et tiltak er en betegnelse på ”det som det søkes om” innenfor en byggesak. Et tiltak kan være alt fra et nytt hus eller en fasadeendring, til å endre på . Kan du forklare det ordet for oss? Betydning av eventyr i menneskers liv (0).

Konkrete forslag og konkrete tiltak er som oftest det samme som forslag og tiltak.

Tiltak rettet mot barn og unge har stor betydning både fordi grunnlaget for gode vaner legges tidlig i livet, og fordi forhold i barndommen har stor . Integrerte tiltak – betydning for sjukdomsutvikling i hvete. Bioforsk Øst Apelsvoll unni. Temaet for oppgaven er hvilken betydning compliance- tiltak har ved. Hoveddelen av avhandlingen vil være å redegjøre for hvilken betydning compliance- tiltak.

Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv. Tiltakets betydning for klimagassutslipp over en lengre tidshorisont bør vurderes. Etter etableringen av Enova SF har effektiv energibruk fått en utvidet betydning ved at det omfatter tiltak som reduserer energibruken pluss tiltak som kan erstatte.

En gjennomgang av regelverket, viser at krav til utforming av rømningskonsept for boligblokker har. Tre artikler i dette nummer av Tidsskriftet beskriver forskjellige forhold som hadde betydning for forekomst og bekjempelse av sykdommen på . Forsøk gjennom mange år har vist at dyrkingstekniske tiltak kan ha relativt stor betydning for utviklingen av Fusarium og dannelse av . Fusarium kan overleve på planterester i jorda, og smitter fra bakken og opp i akset i vekstsesongen. Kornets blomstringsperiode er kjent som det . Bedriftsinformasjon Bedriftene som har gjennomført BAT- tiltak vurderer resultatene etter. Implementeringskvalitetens betydning for effekten av et alkoholforebyggende tiltak på alkoholbruk og alkoholrelaterte normer blant 8. Implementering av nye tiltak er krevende, og er det derfor viktig å undersøke i hvilken grad ny kunnskap har betydning for praksis.

Stående tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av en. SOSIALE FORSKJELLERS BETYDNING FOR PSYKISK HELSE. Tiltak for utjevning av sosiale forskjeller krever både bred og spisset . Kommunen skal føre tilsyn med ulovlige tiltak som helt eller delvis er igangsatt. Enkle tiltak som forebygger underernæring. Atmosfæren rundt måltidene kan også ha betydning for matinntaket.

Handlingsplanens mål og tiltak er bygd opp rundt den overordnede målsettingen. Blivende foreldre og spedbarnsforeldre må informeres om hvilken betydning. Helsefremmende arbei tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og.

Finn synonymer til tiltak og andre relaterte ord. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Klimaeffektiv kollektivsatsing – Effekter av målrettede tiltak. Dette har betydning for prioritering mellom og etterspørselseffekt av ulike typer kollektivtiltak. Dette medfører at implementering av nye satsninger og tiltak i skolen representerer.

I tillegg vil tiltaket eller programmets klarhet og kompleksitet ha betydning. Tiltak som understøtter systematisk lokalt folkehelsearbeid i henhold til .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez