Byggesaksforskriften § 41

Byggesaksforskriften (SAK10). Spørsmål og svar til § 4-. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Innledning til veiledning § 4-1. Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om . Når det gjelder forslaget til nytt første led er det en henvisning til .

Oppregningen over tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse i § 4-er ikke. Loven utfylles blant med byggesaksforskriften §§ 4-som inneholder en rekke bestemmelser om tiltak som er unntatt søknadsplikt, og § 4-2 . Etter nåværende § 20-kan oppføring av mindre frittliggende bygning unntas fra søknadsplikt, jf. Endringer av byggesaksforskriften § 4-– Oppsummering og konsekvenser. Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-d) og e) og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-c) pkt.

Hvilke pipe- og ildstedsarbeider . Unntatt søknadsplikt byggesaksforskriften § 4-1. Forutsatt at riving av tiltak ikke strider mot reguleringsplan samt ikke fører til fare eller urimelig . Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en .

Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaks bestemmelsen, jf byggesaksforskriften § 4-a. Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken . SAK § 4-første ledd bokstav d nr.

Sammenheng mellom lovtekst og byggesaksforskriften. Det er gitt utfyllende bestemmelser om dette i byggesaksforskriften , hvor det er. Følgende kan du gjøre uten søknad. Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for . I byggesaksforskriften § 4-bokstav a) er dette tiltaket i pbl. Mindre tiltak etter byggesaksforskriften § 4-, er unntatt fra byggesaksbehandling.

I følge byggesaksforskriften (sak) § 4-kan frittliggende bygning inntil m² bruks- (BRA) eller bebygd areal (BYA) plasseres meter fra . Det er tiltakshavers ansvar å sette seg inn i hvilke tiltak som er . PBL § 20- og SAK § 4-1. Du kan gjøre følgende uten søknad. Norsk Vann støtter forslaget i § 4-, første led bokstav b, siste punktum, om at den.

Oversikt over tiltakene som til en hver tid er unntatt søknadsplikt . For byggesaker gjelder plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og. Disse kan du lese på Lovdata sine .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez